LOADING...

BIDAYATUL HIDAYAH BAHASA MELAYU PDF

Buy KITAB BIDAYATUL HIDAYAH in Putatan,Malaysia. Penerbit: Santai Ilmu Publication Malaysia Halaman – Kertas Putih – Terjemahan Melayu – Kuli. ‘”Inilah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Syarah matan Ummul Barahin dengan Bahasa Melayu. ‘Faridatul Faraid Fi Ilmil ‘Aqaid oleh Shaikh Ahmad bin. Buku-buku Terjemahan dari Bahasa Asing di Malaysia . Bidayatul Hidayah by . The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay.

Author: Taukus Visida
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 19 July 2004
Pages: 454
PDF File Size: 20.99 Mb
ePub File Size: 6.97 Mb
ISBN: 372-9-94257-819-8
Downloads: 39491
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samusida

Post on Dec 66 views. Edisi Rumi Februari Cetakan Kedua Tidak dibenarkan mencetak semula mana-mana bahagian dari kitab ini kecuali setelah mendapat keizinan bertulis daripada penterjemah. Alhamdulillah, terjemahan kitab “Bidayatul Hidayah” ini dapat diselesaikan di “Zawlyah Ghazaliyah” tersebut pada hari Khamis, 16 Rabiul Awwal H bersamaan dengan 3 September M, hkdayah Di dalam Kaedah Agama kita ada disebutkan: Kita tidak dicela kerana tidak sampai ke tingkatan takwa yang paling tinggi, bhasa kita dicela kerana tidak membuat usaha, sedangkan kita masih berkemampuan.

Menjaga Mata 1.

Adab-Adab Bangun Tidur 25 2. Menjaga Telinga 2. Menjaga Lidah 3. Adab-Adab Berwudhuk 30 4. Menjaga Perot 4. Adab-Adab Mandi 40 5. Menjaga Kemaluan 5. Adab-Adab Bertayammum 42 6. Menjaga Dua Tangan 6. Adab-Adab Pergi Ke Masjid 44 7. Menjaga Dua Kaki 7. Adab-Adab Mempersiapkan Diri Untuk 1. Cara-Cara Meninggalkan Sifat Riak Adab-Adab Ketika Hendak Tidur 79 3. Cara-Cara Meninggalkan Sifat Ujub Adab-Adab Sembahyang 86 Adab-Adab Bqhasa 1.

Adab-Adab Seorang Guru 3. Adab-Adab Seorang Murid 4. Adab-Adab Dengan Ibu Bapa 5. Cara Memilih Sahabat Tugas Kedua: Dan kitab ini telah banyak memberi faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang mentelaahnya dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan isi dan kandungannya.

Faedah dan manfaatnya sudah jelas dan tidak dapat diragui lagi. Apabila kita pelajari kitab ini dengan teliti, kita akan dapat merasakan bahawa Imam Ghazali Rahimahullahu Taala telah bercakap kepada muridnya atau kepada sesiapa sahaja yang mempelajari kitabnya dengan hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan.

Beliau bercakap dari hati ke hati, dari hati nurani seorang murabbi pendidik yang alim dan banyak berpen-galaman di bidang pembentukan rohani dan penyucian jiwa se-hingga temampak di celah-celah ungkapan yang beliau ucapkan, hakikat dunia yang fana ini dan hakikat akhirat yang merupakan tempat kembali kita yang kekal abadi. Di dalam kitab ini Imam Ghazali Rahimahullahu Taala menggariskan hidyaah harian yang mesti kita lakukan setiap hari dan adab-adab untuk melaksanakan amal melqyu, supaya ibadat tersebut dapat dilakukan dengan baik, penuh erti dan memberikan kesan yang mendalam.

Begitu pula Imam Ghazali Rahimahullahu Taala menunjukkan kepada kita bagaimana jalan yang mesti kita ikuti supaya kita dapat mening-galkan segala dosa dan maksiat sama ada zahir ataupun batin. Setelah itu beliau menyebut adab-adab pergaulan seseorang dengan Allah sebagai penciptanya dan dengan semua lapisan makhluk yang ada di permukaan bumi ini.

Oleh itu, kitab ini sangat penting dan sangat sesuai untuk di-jadikan panduan amalan harian bagi kehidupan seorang Muslim yang mahu menjadikan negeri akhirat, masuk ke dalam syurga dan mendapatkan keredhaan Allah Taala sebagai mat-lamat hidupnya.

Ia mem-punyai gaya bahasa yang tinggi dan huraian yang lengkap serta tambahan yang sangat besar faedahnya. Dan tujuan kita menter-jemahkan semula kitab ini hanyalah untuk menampilkan satu terjemahan baru yang lebih ringkas dan lebih sesuai bagi meraikan kemampuan generasi yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan terjemahan ini diterima di sisi Allah Taala dan diberikan keberkatan. Dan adalah diharapkan semoga ter-jemahan ini dapat menyinari jalan bagi sesiapa yang berusaha untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat kelak.

  K7T266 PRO2 MANUAL PDF

Bidayatul Hidayah cetakan Maktabatul Ghaz. Tetapi sebelum itu hen-d: Di dalam kitab ini saya akan sebutkan “Bidayatul Hidayah” permulaan jalan menuju hidayah supaya engkau cuba menga-malkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu.

Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberl pelhatian kepadanya dan naf-sumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu hidaya hanya tunduk kepada perintah bidayarul yang terkutuk yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya.

Al-Ghazali – Wikipedia

Sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Mahukah ka-mu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat keru-gian di dalam usaha mereka. Iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik.

J”‘ “Ertinya: Kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi kami tidak melakukannya dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan tetapi kami mengerjakannya.

A Maka berllati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu muslihat syaitan dan janganlah engkau tunduk kepada bhasa. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada tiga keadaan: Orang yang mencari ilmu untulc menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat maka dia tidak bemiat dengan kelayu ilmu kecuali hanya mendapat keredhaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Orang yang mencari ilmu untulc mendapatkan ke-untungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya.

Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau dia mati sebelum sempat benaubat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan “su-ul khatimah” kemudian urusannya terse-rahlah kepada kehendak Allah kalau mahu dimaafkan atau di-seksa.

Tetapi kalau dia mendapat taufik sebelum matinya lalu dia benaubat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah ditun-tutnya dan sempat pula membuat pembetulan ternadap apa yang tercedera dan tercuai. Maka bolehlah dia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama sepeni orang yang tidak berdosa.

Orang yang telah dikuasai oleh syaitan maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan ke-dudukkan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya.

Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala ha-j atnya dan untuk mengaut keuntungan dunia.

Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Dia bercakap Muqaddimah sepeni percakapan ulama dan berpakaian sepeni pakaian ulama, pada hal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haloba dalam menghimpun kekayaan dunia.

Orang yang seperti ini ter-masuk dalam golongan orang yang binasa, jahil dan tenipu dengan helah syaitan dan sangat tipis harapan untuk ia bertaubat kepada Allah kerana dia telah menyangka bahawa dirinya ter-masulc di dalam golongan orang yang baik, pada hal ia telah lupa akan firman Allah Taala: Lalu ada orang yang bertanya: Apakah itu wahai Rasulullah? M ereka ialah Ulama Su’ yakni ulama yang jahat. Hadis riwayat Ahmad daripada Abu Zhar R.

Buku-buku Terjemahan dari Bahasa Asing di Malaysia

A dengan sanad yang jaid. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan: Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama Su’ daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirosakkan oleh ulama Su’ ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan bahassa lidah mereka.

Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama Su’ ini. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang ramai membuat berbagai maksiat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi S.

  CATALOGO TELEVES 2014 PDF

Namun demikian, nafsu ammarah ulama Su’ ini selalu mem-bisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah.

Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik dari-pada hamba-hamba Allah yang lain. Wahai para penuntut – Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah diragut oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali hldayah termasuk ke dalam golongan yang ketiga maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan Muqaddlmah dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi.

Maka apabila engkau bertanya: Apakah itu, “Bidayatul Hidayah” Permulaan jalan menuju hidayah untuk dapat aku mencubanya bagi diriku maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah “taqwa yang zahir” dan “Nihayatul Hidayah” kesudahan jalan hidayah itu ialah “taqwa yang batin” dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan taqwa.

Dan tidak ada petunjuk bidayaatul bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakqwa. Dan taqwa itu terbahagi kepada dua: Menjunjung segala perintah Allah Taa1a melaksanakan ketaatan Kedua: Menjauhi segala larangan Allah Taa1a meninggalkan kemaksiatan Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua ba-hagian ini dengan serba ringkasnya.

Yang fardhu ialah modal iaitu asas pemiagaan. Dan dengan modal ini kita akan selamat, sedangkan yang sunnat itu ialah keuntungan dan dengan keun-tungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan.

Dan ketahuilah bahawa Allah Taala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu dan Dia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu. Dan Dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu dan bwhasa langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau duduk bersendirian, sebenamya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di alam “Mulk” alam yang nampak oleh manusia dan alam “Malakut” alam yang tidak nampak oleh manusia dan tidak bergerak segala bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan megetahuinya seperti firmanNya: Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang dia larang dan gahasa sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakiNya kehadiranmu.

Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturlcan masamu baik-baik dan engkau susunkan wiridmu bacaanmu daripada waktu pagi hingga ke petang.

Melzyu bacalah doa kctika itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan ka-mi setelah mematikan kami dan kepadaNya kami akan kembali.

BIDAYATUL HIDAYAH Download APK for Android – Aptoide

Telah berpagi-pagi kami dan telah berpagi-pagi telahjadi segala kerajaan itu bagi Allah. Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah. Telah berpagi-pagi kami atas keadaanfitrah Islam dan kali-mat keikhlasan dan di atas aga-ma Nabi kami Muhammad SA. Kami meminta kepa-daMu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan dan kami.

DenganMu bidayahul berpa-gi-pagi dan denganMu kami berpetang-petang dan dengan-Mu kami hidup dan denganMu kami mati. Dan kepadaMu ka-mi akan dikembalikan.